انتقال داده‌های مطمئن

در حالی که UDP روش انتقال مطمئنی نیست، QUIC لایه‌ای بالای UDP قرار می‌دهد که موجب قابلیت اطمینان می‌شود. انتقال مجدد بسته‌ها، نظارت تراکم، pacing و امکانات دیگری که در TCP موجود است بدین جهت ارائه می‌شود.

داده‌ا‌ی که از طریق QUIC از یک پایانه ارسال شده است دیر یا زود در پایانه دیگر ظاهر خواهد شد، تا زمانی که اتصال برقرار بماند.