اولویت بندی پروتکل HTTP/3

یکی از قاب‌های جریان در 3/HTTP قاب PRIORITY است. این قاب برای وضع اولویت و وابستگی بر روی یک جریان، مشابه روشی که در 2/HTTP صورت می‌گیرد، استفاده شده است.

این قاب می‌تواند جریانی مشخص را مقرر کند که وابسته به جریان مشخص دیگری باشد و میتواند بر روی یک جریان معین شده یک ”وزن“ اختصاص دهد.

این قاب می‌تواند جریانی مشخص را مقرر کند که وابسته به جریان مشخص دیگری باشد و میتواند بر روی یک جریان معین شده یک ”وزن“ اختصاص دهد.

مقدار وزنِ یک جریان بین ۱ تا ۲۵۶ هست و این مقرر شده است که جریان‌هایی که از یک والد هستند باید منابع متناسب با وزنشان به آنها تخصیص گردد.