زمان تأخیر چرخشی صفر (0-RTT)

برای کاهش زمان مورد نیاز جهت برقراری یک اتصال جدید، کارخواهی که قبل‌تر به یک کارگزار متصل شده است ممکن است برخی پارامتر‌ها را از آن اتصال ذخیره کند و سپس یک اتصال برای کاهش زمان مورد نیاز جهت برقراری یک اتصال جدید، کارخواهی که قبل‌تر به یک کارگزار متصل شده است ممکن است برخی پارامتر‌ها را از آن اتصال ذخیره کند و سپس یک اتصال 0-RTT با کارگزار برقرار کند. این به کارخواه اجازه می‌دهد تا داده را بدون آنکه برای تکمیل یک دست‌دهی منتظر بماند بلافاصله ارسال کند.