پروتکل انتقال ابرمتن نگارش ۳ (HTTP/3) بر روی QUIC

در لایه‌ی HTTP، به نام HTTP/3، ترابردها به شیوه HTTP انجام می‌شود، مانند فشرده سازی سرایندها با استفاده از QPACK - که مشابه فشرده سازی سرایندها در HTTP/2 به نام HPACK است.

الگوریتم HPACK وابسته به توزیع مرتبِ جریان‌هاست و در نتیجه امکان استفاده دوباره از آن در HTTP/3 بدون اعمال اصلاحات مقدور نبود، چرا که QUIC جریان‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌توانند به صورت نامنظم تحویل داده شوند. QPACK را می‌توان نسخه‌‌ی سازوار با QUIC از HPACK در نظر گرفت.