ویژگی‌های پروتکل

پروتکل QUIC از سطحی بالا.

تصویر پایین پشته شبکه‌ی HTTP/2 در سمت چپ و پشته شبکه‌ی QUIC در سمت راست را نمایش می‌دهد، زمانی که به عنوان انتقالِ HTTP استفاده شود.

QUIC logo