ویژگی‌های پروتکل

پروتکل QUIC از سطحی بالا.

تصویر پایین پشتهٔ شبکهٔ HTTP/2 را در سمت چپ و پشتهٔ شبکهٔ QUIC را در سمت راست، زمانی که به‌عنوان انتقالِ HTTP استفاده شوند، نمایش می‌دهد.

Last updated