چرا QUIC

واژهٔ QUIC یک اسم است، سرنام نیست. این واژه دقیقاً مانند واژهٔ انگلیسی «quick» تلفظ می‌شود.

پروتکل QUIC یک پروتکل انتقالِ دادهٔ امن و قابل اعتماد جدید است که برای پروتکلی مانند HTTP مناسب بوده و می‌تواند برخی از کاستی‌های استفاده از HTTP/2 بر روی TCP و TLS را برطرف کند. گام منطقی بعدی در تکامل حمل و نقل وب.

پروتکل QUIC تنها به انتقال HTTP محدود نمی‌شود. تمایل به سرعت بخشیدن به وب و تحویل داده‌ها به کاربران احتمالاً بزرگترین انگیزه و دلیلی است که در ابتدا باعث ایجاد این پروتکل حمل و نقل جدید شد.

پس چرا ایجاد یک پروتکل جدید و چرا بر روی بستر UDP؟

Last updated