چرا QUIC

ابتدا باید گفت که QUIC یک اسم است، و نه یک سرنام و درست همانند کلمه‌ی انگلیسی 'quick' خوانده می‌شود.

از بسیاری جهات، QUIC چیزیست که به می‌توان به آن به دید روشِ نوینی از راه‌اندازی یک پروتکل قابل اعتماد و انتقالِ اَمن نگاه کرد چنانکه مناسب پروتکلی مانند HTTP خواهد بود که همچنین می‌تواند بسیاری از نقاط ضعف در راه‌اندازی HTTP/2 بر روی TCP و TLS را مورد نشان قرار دهد. گام منطقی بعدی در سیر تکامل انتقال وب.

قابل ذکر است که QUIC فقط به انتقال HTTP محدود نمی‌شود. میل به ایجاد سرعت بیشتر در انتقال و تحویل وِب و اطلاعات به کاربران نهایی احتمالاً مهمترین دلیلی بود که ابتدا منجر به ساخت این پروتکلِ انتقالِ جدید شد.

پس چرا ساخت یک پروتکلِ انتقالِ جدید و چرا بر روی بستر UDP؟

QUIC logo