بیت چرخشی

احتمالاً یکی از طولانی‌ترین بحث‌های طراحی در بین کارگروه QUIC که موضوع چند صد پیغام و ساعت‌ها مناظره بوده است مربوط به تنها یک بیت است: بیتِ چرخش (spin bit).

حامیان این بیت به نیازِ وجود امکان اندازه‌گیری تأخیر برای اپراتورها و مردمی که در مسیرِ میان دو پایانه‌ی QUIC هستند پافشاری می‌کنند.

مخالفان این ویژگی علاقه‌ای به فاش شدن احتمالی اطلاعات ندارند.

چرخاندن یک بیت

هر دو پایانه‌ها، کارخواه و کارگزار، برای هر اتصالِ QUIC یک مقدار چرخش (spin) را حفظ می‌کنند، ۰ یا ۱، و آن بیت چرخش را روی بسته‌هایی که برای آن اتصال ارسال می‌کنند به مقدار مناسب معین می‌کنند.

سپس هردو طرف بسته‌ها را با آن بیت چرخش در طرل یک round trip با مقداری یکسان ارسال می‌کنند و پس از آن، مقدار را تغییر می‌دهند. سپس نتیجه ضربانی از صفر و یک‌ها در آن بخش بیت است که ناظران می‌توانند مشاهده کنند.

این اندازه‌گیری تنها هنگامی کار می‌کند که ارسال‌کننده محدود به نرم‌فزار یا کنترل جریان نباشد و همچنین سازمان‌دهی مجدد بسته‌ها برروی شبکه می‌تواند داده را اغوا کند.

Last updated