پروتکل HTTP/3 بر روی QUIC

لایهٔ HTTP، به نام HTTP/3، انتقال را به‌شیوهٔ HTTP مدیریت می‌کند، از جمله فشرده‌سازی سرایندها با استفاده از QPACK - که مشابه فشرده‌سازی سرایندها در HTTP/2 به نام HPACK است.

الگوریتم HPACK وابسته به توزیع مرتبِ جریان‌هاست و در نتیجه امکان استفادهٔ دوباره از آن در HTTP/3 بدون اعمال اصلاحات مقدور نبود، چرا که QUIC جریان‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌توانند به صورت نامنظم تحویل داده شوند. QPACK را می‌توان نسخهٔ سازگار با QUIC از HPACK در نظر گرفت.

Last updated