اولویت بندی

همانطور که پیشتر اشاره شد، اولویت‌بندی بین جریان‌ها از مشخصات اصلی HTTP/3 حذف شده است تا که به‌طور جداگانه روی آن کار شود.

این به‌دلیل آموخته‌ها از مدل اولویت‌بندی HTTP/2 و پیاده‌سازی آن (یا عدم وجود آن) در دنیای واقعی بود.

یک مدل اولویت‌بندی ساده‌تر از HTTP/2 با استفاده از بخش‌های سرامد HTTP به‌همراه تعداد محدودی تنظیمات اولویت‌بندی، پیشنهاد شده است. این یک تغییر اساسی نسبت به پرچم‌های وابستگی و وزن در قاب‌های سرامد HTTP/2 است و به شما امکان درک بهتر لایهٔ کاربرد را می‌دهد.

امکان اولویت‌بندی دوباره و پشتیبانی از آن هنوز مورد بحث و گفتگو است. HTTP/2 برای مدیریت این موضوع قاب‌های اولویت‌بندی را داشت، اما جریان‌های مستقل در QUIC و HTTP/3 این مسئله را به‌مراتب پیچیده‌تر می‌سازد و ازین‌رو مزایا و پیچیدگی آن هنوز در مرحلهٔ مناظره است.

زمانی که (یا اگر!) مدل اولویت‌بندی بهتری برای HTTP/3 مورد توافق قرار گرفت، به امکان پیش‌انتقال آن به HTTP/2 جهت رفع پیچیدگی و نگرانی‌های پیاده‌سازی آن سمت نیز امید است.

Last updated