مشخصات

در اینجا مجموعه‌ای از آخرین پیش‌نویس‌های رسمی برای بخش‌های مختلف QUIC و HTTP/3 آورده شده است.

نامتغیر‌ها

انتقال

بازیابی

امنیت لایهٔ انتقال

پروتکل انتقال ابرمتن

روش فشرده‌سازی سرایند QPACK