مشخصات
در اینجا مجموعه‌ای از آخرین پیش‌نویس‌های رسمی برای بخش‌های مختلف QUIC و HTTP/3 آورده شده است.

نامتغیر‌ها

انتقال

بازیابی

امنیت لایهٔ انتقال

پروتکل انتقال ابرمتن

روش فشرده‌سازی سرایند QPACK

Export as PDF
Copy link
On this page
نامتغیر‌ها
انتقال
بازیابی
امنیت لایهٔ انتقال
پروتکل انتقال ابرمتن
روش فشرده‌سازی سرایند QPACK