فضای کاربر

پیاده‌سازی پروتکل انتقال در فضای کاربری به نسخه‌دهی و توسعهٔ سریع‌تر پروتکل کمک می‌کند، چرا که توسعهٔ آن بدون ناگزیر ساختن کارخواه و کارگزار به به‌روز رسانی هستهٔ سیستم‌عامل‌هایشان برای استفادهٔ نسخه‌های جدید به مراتب ساده‌تر خواهد بود.

هیچ چیز در QUIC مانع پیاده‌سازی و ارائهٔ توسط هستهٔ سیستم‌عامل نمی‌شود، حتی ممکن است کسی آن را ایدهٔ خوبی بداند.

پیاده‌سازی‌های فراوان

یک تأثیر آشکار از پیاده‌سازی یک پروتکلِ انتقال در فضای کاربری این است که می‌توانیم انتظار مشاهدهٔ پیاده‌سازی‌های مستقل فراوانی را داشته باشیم.

در آینده نرم‌افزار‌های مختلف احتمالاً شامل (یا سوار) پیاده‌سازی‌های مختلف HTTP/3 و QUIC باشند.

Last updated