زمان تأخیر چرخشی صفر (fa/0-RTT)

برای کاهش زمان مورد نیاز جهت برقراری یک اتصال جدید، کارخواهی که قبل‌تر به یک کارگزار متصل شده است ممکن است برخی پارامتر‌ها را از آن اتصال ذخیره کند و سپس یک اتصال 0-RTT با کارگزار برقرار کند. این به کارخواه اجازه می‌دهد تا داده را بدون آنکه برای تکمیل یک دست‌دهی منتظر بماند بلافاصله ارسال کند.

Last updated