غیر HTTP بر روی QUIC

کار بر روی انتقال پروتکل‌هایی به غیر از HTTP بر روی بستر QUIC تا بعد از توزیع اولین نسخهٔ QUIC به تعویق افتاده است.

Last updated