توزیع منظم

پروتکل QUIC تحویل/توزیع منظم و کامل جریان‌ها را تضمین می‌کند، اما نه مابین جریان‌ها. بدین معنا که هر جریان داده را می‌فرستد و ترتیبش را حفظ می‌کند، اما هر جریانی ممکن است که با ترتیبی متفاوت از آنچه که نرم‌افزار فرستاده است به مقصد برسد!

بطور مثال: جریان‌های A و B از یک سرور به یک کارخواه منتقل شده‌اند. جریان A نسبت به جریان B تقدم دارد. در QUIC، یک بسته‌ی گمشده تنها همان جریانی را که به آن تعلق دارد تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر جریان A یک بسته را گم ‌کند اما جریان B خیر، جریان B می‌تواند انتقال خود را ادامه دهد و تکمیل کند در حالیکه بسته‌ گمشده‌ی جریان A دوباره فرستاده می‌شود. چنین چیزی در HTTP/2 مقدور نبود.

در تصویر زیر یک جریان زرد و یک جریان آبی مابین دو پایانه‌ی QUIC بر روی یک اتصال فرستاده شده است. آنها مستقل‌ هستند و می‌توانند با ترتیبی متفاوت برسند، اما هر جریان دقیقاً به ترتیب تحویل نرم‌افزار داده می‌شود.

two QUIC streams between two computers