غیر HTTP بر روی QUIC

کار بر روی انتقال پروتکل‌هایی به غیر از HTTP بر روی بستر QUIC تا بعد از توزیع اولین نسخه‌ی ‌آن به تعویق افتاده است.