سرایندِ Alt-svc

سرایندِ خدمات جایگزین (:Alt-svc) و چهارچوبِ متناظر ALT-SVC آن در HTTP/2 منحصراً برای QUIC یا HTTP/3 ساخته نشده‌اند. آنها بخشی از مکانیزمی از پیش طراحی و ساخته شده‌ برای سروری هستند که به کارخواه بگوید: "نگاه کن، من دارم همین سرویس مشابه را روی این میزبان با استفاده از این پروتکل بر روی این درگاه اجرا می‌کنم". جزئیات را در RFC 7838 ببینید.

کارخواهی که چنین پاسخ Alt-svc را دریافت می‌کند بهش پیشنهاد می‌شود که، اگر پشتیبانی می‌کند و می‌خواهد، به آن میزبانِ دیگر بطور موازی در پس زمینه متصل گردد - با استفاده از پروتکل مشخص شده - و چنانکه موفقیت‌آمیز باشد عملیاتش را به جای اتصال اولیه بر روی آن تغییر دهد.

اگر اتصال اولیه از HTTP/2 یا حتی HTTP/1 استفاده کند، سرور می‌تواند پاسخ بدهد و به کارخواه بگوید که می‌تواند دوباره متصل شود و HTTP/3 را امتحان کند. این می‌تواند به سمت همان میزبان یا دیگر میزبانی که می‌داند چگونه به آن خاستگاه خدمت کند باشد. اطلاعاتی که در چنین پاسخ Alt-svc داده شده است دارای زمان سنجِ انقضا هستند که باعث می‌شود کارخواه‌ها بتوانند اتصال‌های سپسین و درخواست‌ها را با استفاده از پروتکل‌ جایگزینِ پیشنهادی یکراست به سمت میزبان برای زمانی مشخص‌ هدایت کنند.

نمونه

یک سرور HTTP شامل یک سرایند Alt-Svc: در پاسخش است:

Alt-Svc: h3=":50781"

این نشانگر این است که HTTP/3 بر روی درگاه UDP شماره ۵۰۷۸۱ با همان نام میزبانی که برای دریافت این پاسخ استفاده شده در دسترس است.

یک کارخواه بعد از آن می‌تواند اقدام به برقراری یک اتصال QUIC به سمت آن مقصد کند و اگر موفقیت آمیز بود، به جای نسخه اولیه HTTP همانطور به ارتباط برقرار کردن با خاستگاه ادامه دهد.